لطفا صبر کنید...

جدول معافیت مالیات حقوق سال99

جدول معافیت موضوع ماده84

ردیف

مبلغ حقوق از

مبلغ حقوق تا

نرخ مالیات

1                          1         30,000,000 0%
2          30,000,001         75,000,000 10%
3          75,000,001       105,000,000 15%
4        105,000,001       150,000,000 20%
5        150,000,001  مازاد آن 25%

رفرنس قانونی:

بند2 تبصره12 قانون بودجه سال99

ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید